Kvalifikacijos tobulinimo programos

Nuo 2022 m. liepos mėn. SMK Aukštoji mokykla ir iniciatyva EduAction turi teisę vykdyti ilgalaikes, ne mažiau 40 ak. val. apimties pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas bei suteikti išklausytą (-as) programą liudijantį akredituotą pažymėjimą. Akreditacijos pažymos Nr. IVP-51.

Šios programos tikslas – gerinti mokyklų vadovų valdymo įgūdžius, atliepti aktualiausias tendencijas, atsižvelgiant į pedagogų, mokinių ir jų tėvų besikeičiančius

Programa siekiama ne tik supažindinti su pasidalintosios lyderystės, kokybiško bendradarbiavimo ir komunikacijos principais bei metodais, bet ir aktyviai juos išbandyti drąsinant dalyvius juos naudoti kasdieninėje veikloje.

Tikslas – suteikti žinių apie kintančią mokyklos, tėvų ir mokinių komunikaciją, kurios pagalba būtų lanksčiau derinami mokyklos bendruomenės poreikiai.

Šia programa siekiama užtikrinti mokytojų kompetencijas, padedančias mokiniui augti ir tobulėti. Ugdomojo vadovavimo (nedirektyvaus bendravimo, atvirų klausimų, atsakomybės perdavimo, paliepimų atsisakymo, pasitikėjimo mokiniu) principai yra esminiai ugdant sąmoningą ir atsakingą asmenybę bei užtikrinant efektyvią mokinio ir mokytojo partnerystę mokymo(si) procese.

Tikslas – supažindinti pedagogus su žaidybinimu ir tikslingo žaidybinimo elementų integravimo į ugdymo procesą galimybėmis, siekiant stiprinti mokinių motyvaciją, įsitraukimą ir aktyvumą pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ar sužaidybinant savo asmenines mokymosi patirtis.

Tikslas – stiprinti pedagogų patyriminio mokymo(si) organizavimo bendrojo lavinimo pamokose įgūdžius, siekiant ugdymo procesą vykdyti patyriminio mokymo metodais bei konstruoti mokinių žinias ir gebėjimus tiesioginio patyrimo dėka.

Programa siekiama suteikti pedagogams reikalingų skaitmeninio raštingumo žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų užtikrinant ugdymo proceso kokybę ir efektyvumą. Mokymų metu bus analizuojamos priemonės ir įrankiai, padedantys skaitmenizuoti ugdymo turinį.

Šios programos tikslas – ugdyti darbuotoją, gebantį ugdymo procesą organizuoti ir įgyvendinti taip, kad jis atlieptų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių galimybes bei užtikrintų jų ugdymo(si) veiksmingumą.

Šiuolaikinis mokinys, o tuo pačiu ir mokytojas, siekiantis aukštų mokinių pasiekimų, klasėse darbą turi organizuoti taip, kad būtų užtikrinamas kokybiškas ir sklandus tarpdisciplininio mokymo(si), pagrįsto tyrimais, projektais ir problemų sprendimu, įgyvendinimas.

Mokymų metu bus analizuojami mokinių individualūs mokymosi skirtumai bei poreikiai, galimybės ir ugdymosi ypatumai, analizuojami ir praktiškai išbandomi darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais metodai. Su mokymų dalyviais bus analizuojama aplinka: kokia aplinka skatina mokymąsi, kaip kuriama individuali aplinka.

Programos paskirtis – suteikti pedagogikos ir psichologijos žinių pagrindus, kurie būtini užtikrinant mokinių ugdymo veiksmingumą pagal profesinio mokymo programas ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas. Mokymų dalyviams atskleidžiami pagrindiniai pedagoginės veiklos principai ir psichologiniai dėsningumai, taip pat pat mokoma, kaip įgyvendinti pedagoginės veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose mokymo(si) situacijose.

Programa orientuota į vadovo ir komandos asmeninių kompetencijų stiprinimą dirbant komandoje, lyderystės ugdymą. Siekiama, kad programos dalyviai taptų neatskiriama bendruomenės dalimi, kuri dalyvauja procesuose, inicijuoja pokyčius, imasi lyderystės savo srityse, geba dirbti komandoje ir atranda sau tinkamą vaidmenį.

Daugiau informacijos teikia

Sekite naujienas

Naujienlaiškis

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Eduaction iniciatyvas bei renginius, kviečiame registruotis ir visas naujienas gauti el. paštu: